( Chia sẻ lên Facebook? ) [ 1 bài viết ] • Trang 1 trên 1

[size=150]

[center][color=#FF0000]Quan trạng Phạm Công Bình (thế kỷ XIII) ở thôn An Lạc - Đồng Văn[/color][/center]


Phạm Công Bình (Chưa rõ năm sinh - năm mất), là người xã An Lạc huyện An Lạc, Phủ Tam Đái, Sơn Tây nay là thôn An Lạc xã Đồng Văn.

Đỗ danh sách thứ nhất hàng đệ nhất giáp. Đời Nguyễn, triều đình suy tôn là Trạng Nguyên - hai đạo sắc phong của vua Khải Định đều phong cho Trạng Nguyên Phạm Công Bình.

- Đạo đề ngày 18 tháng 3 năm Khải Định 2 (1910) ghi địa danh xã Tịnh Các huyện An Lạc.

- Đạo đề ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9 (1924) ghi địa danh: Xã An Lạc huyện An Lạc.

Thôn An Lạc có đền thờ Phạm Công Bình, có câu đối:Sơn tỉnh Vĩnh Tường An Lạc địa

Lí triều Trinh Khánh Trạng nguyên từ


[center][img]http://i226.photobucket.com/albums/dd230/cuocchienbatdauth/PCongBinh.gif[/img][/center]


Kiểm kê của trường Viễn Đông bác cổ năm 1939 ghi là TRẠNG CUNG ĐIỆN.

Về khoa thi năm Giáp thìn (1124) các sách Đ.K.L đều không thấy chép lại, chỉ thấy ghi ông đỗ vào khoa Mậu thìn, năm Trinh Khánh thứ 3 đời vua Lý Huệ Tông (1211-1224) Điểm tồn nghi của các bản Đ.K.L (chủ yếu là bản T.S.T.L) là Lí Huệ Tông (Thái Tử Sâm) không có hiệu Trinh Khánh, đồng thời cũng không có năm Giáp tí, Mậu thìn.

Nay căn cứ vào tư liệu địa phương thông An Lạc mà xác định lại là khoa thi năm Giáp thìn.

Các sách Đ.K.L chép được 5 danh sách thi đỗ của khoa thi này. Số đỗ chia 3 bảng:

- Đệ nhất giáp: 3 người

- Đệ nhị giáp: 1 người

- Đệ tam giáp: 1 người

Còn đều chua là: Danh số vị tường (số đỗ chưa rõ)

Khoa Giáp thìn (1124) thuộc đời vua Lí Nhân Tông, năm Thiên Phù Duệ Võ thứ 5 - phù hợp với sách Đại Việt Sử Lược và Sử Cương mục chép về Phạm Công Bình năm 1128 đã làm quan tới chức Thái uý, tức là sau Giáp thìn 4 năm.

Họ Phạm là họ gốc của Phạm Công Binh ở An Lạc - trong một số sách chép ông có họ Lí, họ Nguyễn - họ Lí vì ông được ban quốc tính (họ nhà vua là Lí), họ Nguyễn, vì sau khi chiếm được ngôi của nhà Lí. Trần Thủ Độ lấy cớ kiêng tên huý (tổ họ Trần tên là Lí) đổi Lí ra họ Nguyễn, với mục đích dứt lòng tưởng nhớ của một số người nào đó với nhà Lí. Các nhà viết sử thực lục về sau đều ghi về ông theo các họ đã đổi, trong đó có Lê Tung.Chiến công của Phạm Công Bình.

Đều là các chiến công chống ngoại xâm.

- Tháng 2 năm Mậu thân (1128) quân Chân Lạp vào cướp ở Nghệ An, vua Lí Thần Tông - cử thái phó Phạm Công Bình (Đ.V.S.L chép là Nguyễn (Lí), Công Bình) đi đánh dẹp "bắt được tướng của nó rồi về".

- Tháng 9 năm Bính thìn (1136) tướng Chân Lạp là Tô Phá Lăng đến cướp Châu Nghệ An. Vua Lí Thần Tông cử quan Thái phó Phạm Công đi đánh bại được.

Về chiến công năm 1128, sử T.T chép kĩ hơn Đ.V.S.L. Đại lược là: ngày Giáp dần, tháng giêng năm Mậu thân, hơn hai vạn người Chân Lạp vào cướp bến Ba Đầu ở châu Nghệ An, quan thái phó Lí Công Bình được cử đi đánh dẹp - ngày Quí hợi thì bắt được chủ tướng và quân lính - sang tháng 3, Lí Công Bình đem quân về kinh sư, dâng tù binh gồm 169 người.Di tích về Phạm Công Bình.

Ở thông An Lạc - Đền thờ làm trên nền nhà cũ của cha sinh Phạm Công Bình - trải vài trăm năm vẫn lợp tranh lá. Năm Canh ngọ (1930) đời Bảo Đại mới làm lại, lợp ngói.

Trong đền có bức tượng Phạm Công Bình, có đôi câu đối:

Lôi thanh hướng trận khôi tam giáp

Vũ hoá ân chiêm trạch tứ dân

(Sấm vang vào trận, công đầu (ông đứng đầu) ba giáp; mưa nhuần, mang ơn cho 4 dân) (sĩ, nông, công, thương).

Ông còn được thờ ở xã Phù Tải huyện Vĩnh Lại Trấn Hải Dương, với duệ hiệu: Lí triều T.N Phạm Quốc Công Đại Vương có sự tích và sắc phong, nhưng nay đều thất lạc cả.

Phạm Công Bình là một văn quan, ở vào bậc đại thần của Triều Lí - Thần Tông - Công lao phù tá đứng vào hàng Tam công của Triều Lí - so với quan chế ban hành đời Lê Hồng Đức (1470), ông ở vào cương vị của hàng chánh Nhất phẩm triều đình - chức danh rất trọng.

Tuy nhiên, trong bài "Việt giám thông khảo tổng luận" viết vào tháng trọng thu năm Giáp tuất, niên hiệu Hồng thuận thứ 6 (1514) Lê Trung, không khỏi có lời bình về ông trong hàng các bậc đại thần của triều Lí: "Bề tôi trong triều thì có Lí Đạo Thành, được kí thác vua côi, Tô Hiến Thành được giữ chức phụ chính, cũng phảng phất như trung ái của Y Dãn, Chu Công, cố nhiên đáng khen, còn những bậc như Đào Cam Mộc, Đào Thạc Phụ, Lương Nhân Văn, Đào Sử Trung, Lí Đạo Kỉ, Liên Gia Trinh, Kim Anh Việt, Tào Lương Hàn, Dương Cảnh Thông, Nguỵ Trọng Hoằng, Lưu Vũ Nễ, Lí Công Bình, Hoàng Nghĩa Hiền, Lí Kính Tu, không biết can vua để nêu tục tốt, cho nên chính sự không được bằng đời cổ là phải. Đến như Đỗ Anh Vũ hiếu dâm, Đàm Sĩ Mông ngang ngược có kể làm gì"

Thế mới biết, ngòi bút sử ông cha ta vô cùng nghiêm cẩn. Dù sao thì, ông Phạm Công Bình vẫn cứ là một vị thần thượng đẳng của dân xã An Lạc tới 8 thế kỉ. Nay bài "Mục lục văn" có ở đền An Lạc. Bài được thi đọc vào ngày xuân tế tại đền.Mừng nay.

Mây quấn vẻ rồng

Sóng êm tăm ngạc

Gió hoà mưa thuận, trên chín lần xiêm áo thảnh thơi

Nước mạnh dân giầu, dưới trăm họ âu ca nhã nhạc

Gặp hội khai xuân

Mở nhời đính ướcĐền dân ra:Thượng đẳng linh từ

Gia ban quốc sắc

Tả có nhị hồ tam chản, hữu câu cổ thụ dậm dà cành hạc.

Trước có tam thai, sau thời ngũ nhạc

Huyền vũ gối sau vành vạnh

Núi Càn Sơn vạn cảnh sinh huy

Minh đường mở trước thênh thang

Nước tốn thuỷ tứ thời bất hạc

Ngôi đền ta hướng tốt, cảnh kưu xà đò vẽ như in

Nền đền có phượng bay, thế long hổ hình bày như tạc

Lắm của lại nhiều người, kho vô tận

Bốn mùa lưu loát, ứng đất Trạng Nguyên

Ý đức tiên hiền, đã được chốn thanh cao nền xưa tạo lập.

Lí triều chí Á Âu tuyển dụng danh nhân, tính danh thư Quế tịch ngũ hành phạm thể.

Giáp thìn khoa bảng chiếm khôi nguyên

Long cổn xuất thân đăng tiến sĩ

Ngao đầu trúng tuỷên vân ngũ sắc ư đan trì

Nhạn đáp đề danh, lôi nhất thanh ư bạch địa

Toại nguyện đức tiên hiền, đắc ý vua, triều ban phong Trạng Nguyên vinh quy bái tổ.

Bái yết thần từ, đền ơn phụ mẫu, đạt hưởng công toại danh thành.

Quốc gia hữu sự binh đao, lệnh Trạng hồi triều chiếu chỉ ban phong.

Lĩnh quốc ấn, đem quan đánh giặc xâm chiếm sơn hà, xã tắc

Hai lần chóc mã giặc Chân Lạp diệt trừ nhị vạn tinh binh, bắt tướng giặc nộp triều bái yết

Chiếu chỉ hồi triều

Ban phong thái uý

Ban quốc tính nức tiếng thơm danh: Văn, võ kiêm tuyền sau kinh bang tế thế.

Thưởng sắc phong ban cấp: Trẫm tữ tuần đại khánh

Người qua đời:

Vua xuống chiếu chỉ, dân lập đền thờ

Xuân thu nhị kì, hàng năm tế lễ tòng tiền phụng sự

Hương tam thừa thơm ngát, dân cư đã được cõi yên vui.

Đất tốt ắt sinh người thao lược,trải xem lư sử hương hiền

Nhiều đấng Nho khoa, vũ tước, đai vàng, hốt bạc

Quan Trạng Nguyên nức tiếng khôi khoa nghĩa lí anh hùng

Dân An lạc đội ơn thần lực

Sĩ, thong thả gối ôn màn đổng, tên đua chen xuân bảng thu vi

Nông, xiêng năng ruộng Hán, đồng Chu nghiệp chăm chỉ tây thành chấn tác.

Rõ ràng son thắm vàng tươi

Phấp phới cờ nghinh, tàn rước

Phúc tộ cho dân: Già trẻ, khoẻ vui

Lòng kính hiền giáng phúc nhương thương

Nhẽ báo ứng quyết linh trạc trạc

Thử vũ hàn, dương úc

Các tiết đều giữ lấy vĩnh tường

Phú, quý, thọ, khang ninh

Trăm phúc ấy thu về An LạcL.K.T - Danh nhân Vĩnh Phúc[/size]Nguồn: Sưu tầm

--------------------

Gửi bởi: namnguyenft
Vào lúc: T.Năm Tháng 8 12, 2010 4:54 pm


Chia sẻ lên Facebook?


Diễn đàn học sinh Trường THPT Phạm Công Bình
Điện thoại: 02403 876 226 - Email: information.pcb@gmail.com - Website: http://phamcongbinh.net
Địa chỉ: xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

© Copyright 2008-2015 | Thiết kế bởi: NamNguyenft | Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Hosting: NênCó.vn | Mã nguồn: phpBB
site stats Đếm Web